понеделник, 19 март 2018 г, 15:02 ч.
Пощенските парични преводи – Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на договора с потребителите на пощенските парични преводи, предоставяни от «Еконт Експрес» ООД съгласно индивидуална лицензия № 3-002-003 / 02.02.2017 г.

I: Общи положения


 1. Пощенските парични преводи (ППП) по смисъла на тези Общи условия (ОУ), са услуги за изпращане на суми в брой от подател към получател, чрез пощенската мрежа на ЕЕ.
 2. Пощенската мрежа на EE влючва стационарни пощенски станции, мобилни пощенски станции, пощенски агентства и изнесени пощенски гишета, наричани за кратко пощенски офиси (ПО), разменни сортировъчни центрове и възли, транспортни и технически средства.
 3. С тези ОУ на договора с потребителите на ППП, предоставяни от «Еконт Експрес» ООД (ЕЕ), се уреждат реда и условията за изпълнение на услугата ППП и се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора при извършването и ползването й.
 4. Потребители на ППП, могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци,земеделски производители и юридически лица.
 5. Потребителите на ППП могат да се запознаят с настоящите ОУ:
 6. 5.1. Във всеки ПО на ЕЕ, където ОУ са поставени на видно и достъпно място;
  5.2. На електронната страница на ЕЕ в интернет, с адрес www.econt.com, където са публикувани в електронен формат;
 7. Страните по договора могат да договарят и други условия за предоставяне на ППП, за което сключват индивидуален договор, неразделна част от който са настоящите ОУ. Ако страните договарят условия за предоставяне на ППП, които са различни от условията записани в настоящите ОУ, имат сила първите, макар и вторите да не са заличени.
 8. С подписa си върху документите, които се попълват при приемането, пренасянето и изплащането на ППП, потребителите приемат, че познават и са съгласни със съдържанието на тези документи, както и че приемат настоящите ОУ и са съгласни със съдържанието им. Подписите могат да бъдат :
 9. 7.1. Собственоръчно поставен подпис върху хартиен екземпляр на документите;
  7.2. Електронeн подпис, поставен върху електронeн вариант на документите, без да е необходимо тяхното разпечатване на хартиен носител;
  Софтуерно приложение, инсталирано на мобилното устройство на куриерите, трансформира собственоръчния подпис на клиента в цифрово графично изображение и го интегрира в структурата на електронните документи във формат PDF.
  Оригиналният електронен документ се съхранява в Дейта центъра на Еконт Експрес и не може да бъде редактиран или модифициран. В случай че потребителите желаят, могат да получат копие от документа на посочен от тях имейл адрес или на хартиен носител.
  7.3. Уникално потребителско име и парола, въведени от Куриерите за достъп до приложението Мобилен Куриер 2. Приложението е инсталирано на техните мобилни устройства и се използва за подготвяне, приемане и предаване на пратка на адрес. В отношенията помежду си Еконт Експрес и потребителите на куриерски услуги се съгласяват, че така създадените (в т. 7.2. и 7.3.) обикновени електронни подписи имат стойността на собственоръчни, поставени върху хартиен екземпляр на документите.
  7.4. Парола и потребителско име за Информационната система на ЕЕ «Е-еконт» (Е-еконт), чрез която потребителите самостоятелно попълват документите. Документите постъпили в системата с личната парола и потребителско име на потребителя са електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
 10. За неуговорените в тези ОУ събития и понятия се прилага Законът за пощенските услуги (ЗПУ) и законодателството на Република България.

 11. II: Обхват и характеристика на услугите

 12. ОУ се прилагат за вътрешни и международни ППП, предоставяни от ЕЕ на територията на Република България.
 13. Към ППП могат да се прилагат следните допълнителни услуги :
 14. 10.1. «Обратна разписка» - уведомяване на подателя за изплатен на получателя ППП;
  10.2. «Експресен ППП» - приемането и изплащането на ППП се извършват в рамките на един работен ден;
  10.3.«Приоритет» - изплащането на ППП се извършва в посочен от подателя и приет от ЕЕ ден и/или час.
 15. Сумите на ППП, както и стойността на услугата могат да бъдат инкасирани по един от следните начини :
 16. 11.1. В брой, в ПО на ЕЕ или на адреса на потребителя ;
  11.2.Електронно, след предварителна подготовка на Разписка за приемане на ППП в Информационната система на ЕЕ «Е-еконт», чрез разплащане с дебитна или кредитна карта от страна на клиента на витруален ПОС терминал на ЕЕ ;
  11.3. Електронно, след преварителна подготовка на Разписка за приемане на ППП в Информационната система на ЕЕ «Е-еконт», чрез системите еPay, ePayGSM, b-Pay, PayPal и други, с които ЕЕ има договори за платежни услуги.
 17. Сумите на ППП могат да бъдат изплащани в брой, в ПО на ЕЕ или на адреса на потребителя ;

 18. III: Условия за достъп

 19. ЕЕ гарантира равнопоставен достъп на потребителите до предоставяните чрез пощенскта си мрежа ППП.
 20. Договорът за извършване на услугата ППП е две части – Разписка за приемане на ППП и тези ОУ и се счита за:
 21. 14.1. Сключен, с издаване и подписване от потребителя на Разписка за ППП (РППП), съдържаща необходимата за изпълнението на услугата информация и приемане на сумата по превода ;
  14.2. Изпълнен, с заплащането на услугата от потребителя и:
  - изплащането на сумите по ППП ;
  - връщането на подателите на сумите по ППП ;
  - заприходяването на сумите от неизплатени ППП по реда на чл.32 от настоящите ОУ.

  IV: Срокове за извършване на услугата. Тайна на кореспонденцията и пощенска сигурност.

 22. EE се ангажира с изплащане на всеки ППП в сроковете, обявени в актуалната Тарифа, в случай че посочените от Подателя данни в РППП са пълни и верни. Максималните срокове за изпълнение на услугата са :
 23. 15.1. За селища със стационарен офис на EE, изнесено пощенскo гише или пощенско агенство - един работен ден ;
  15.2. За селища обслужвани от мобилен пощенски офис на ЕЕ - съгласно график за обслужване, но не по-късно от 3 (три) работни дни.
 24. ЕЕ гарантира опазване на тайната на кореспонденцията на потребителите и изискванията за пощенска сигурност, както по време на извършване на пощенската услуга, така и след това, съобразно изискванията на ЗПУ, Глава VIII, чл.81; 82; 83 и 84 :
 25. Предприема всички възможни мерки и действия за охрана и опазване на паричните средства, имуществото на EE, живота и здравето на служителите и потребителите; гарантира тайната на кореспонденцията, защита на личните данни и съдействa на компетентните държавни органи за разкриване на нарушения и престъпления, извършени срещу или чрез пощенската мрежа, по установения в закона ред.

  Раздел V: Цени и начини на плащане

 26. ЕЕ образува цените на ППП и допълнителните услуги към тях, които предоставя, в съответствие с търсенето и предлагането, като ги представя на Комисията за регулиране на съобщенията за сведение преди влизането им в сила.
 27. Всички цени за ППП и допълнителни услуги към тях, предоставяни от ЕЕ, се включват в Тарифа за ППП, с която потребителите се запознават чрез:
  18.1. Поставяне на видно и достъпно място във всеки ПО на ЕЕ;
  18.2. Публикация на електронната страница на ЕЕ в интернет, с адрес www.econt.com.
 28. Цените на ППП и допълнителни услуги към тях се залащат от потребителите по един от описаните в т.11 начина.
 29. ЕЕ може да договаря с потребители заплащането на услугите да се извършва при договорени срокове и определени условия и цени.

 30. VI: Условия за приемане и изплащане на пощенски парични преводи

 31. ППП се приемат по един от следните начини :
 32. 21.1. Oт адрес на Подателя ;
  21.2. В ПО на ЕЕ на територията на цялата страна, в рамките на определено от EE работно време, което се поставя на видно и достъпно за всички потребители място в офисите, както и се обявява на електронната страница на ЕЕ в интернет, с адрес www.econt.com ;
  21.3. Дистанционно, в случаите на подготовка и подписване на РППП в интернет, чрез информационната система на ЕЕ «Е-еконт», за която потребителите имат предоставен достъп чрез уникално потребителско име и парола (E-конт) и инкасиране на сумата на ППП, чрез разплащане с дебитна/кредитна карта или чрез системите еPay, ePayGSM, b-Pay, PayPal и други, с които ЕЕ има договори за платежни услуги.
 33. ППП се изплащат по един от следните начини :
 34. 22.1. В брой, на адрес на Получателя ;
  22.2. В брой, в ПО на ЕЕ на територията на цялата страна, в рамките на определено от EE работно време, което се поставя на видно и достъпно за всички потребители място в офисите, както и се обявява на електронната страница на ЕЕ в интернет, с адрес www.econt.com .
 35. ППП се изплащат в брой на лицето, посочено като получател, на негов родител или законен настойник, ако е непълнолетно или малолетно или изрично упълномощено от получателя или настойника му лице, срещу представен документ за самоличност и собственоръчен подпис или електронен подпис.
 36. В случаите когато ЕЕ трябва да изпрати известие, касаещo изплащането на ППП към получател или подател, това може да бъде направено по един от следните начини:
 37. 24.1. Чрез служебно известие, доставено до пощенската кутия на подателя или получателя;
  24.2. Чрез SMS на мобилен телефон на подателя или получателя, посочен от подателя при изпращане на ППП или уточнен като начин на кореспонденция между ЕЕ и подателя / получателя;
  24.3. Чрез писмо по електронна поща, адресът на която e посочен от подателя при изпращане на ППП или уточнен като начин на кореспонденция между ЕЕ и подателя / получателя;
  24.4. С телефонен разговор към телефон на подателя или получателя, посочен от подателя при изпращане на ППП или уточнен като начин на кореспонденция между ЕЕ и подателя / получателя, който се записва в телефонната централа на ЕЕ и може да бъде прослушан при необходимост;
  24.5. С публикуване на информацията в Информационната система на ЕЕ «Е-еконт», за която получателите / подателите имат предоставен достъп чрез уникално потребителско име и парола.
 38. На получателите на ППП които трябва да бъдат изплатени от офис на ЕЕ се изпраща известие за с покана получателят да се яви за получаване в ПО на ЕЕ в срок до 3 дни. Ако не се яви в този срок, на получателя се изпраща второ известие за получаване, със срок 10 дни.
 39. При доставяне на ППП с «Обратна разписка», получателят подписва със собственоръчен подпис, електронен подпис или потвърждение в Е-еконт съгласно чл.7, разписката.
 40. Отказът на получателя да получи ППП се отбелязва и заверява с подпис от него върху РППП. Ако получателят откаже, това се удостоверява от пощенския служител които вписва отказа и един свидетел, заверено с подписите им.
 41. Получателите на ППП могат да упълномощават писмено други лица да ги получават. В тези случаи ППП се изплаща на упълномощеното лице срещу изрично пълномощно и представен документ за самоличност.
 42. Когато получателите на ППП са сменили адреса си или желаят изплащането на ППП в конкретен офис на ЕЕ, за което са уведомили ЕЕ писмено, чрез Е-еконт, преводите се препращат служебно на новия им адрес или към избрания от тях офис. Услугата по препращането e безплатна за получателя.
 43. Сумите по ППП, които не са изплатени на получателите поради това, че не са потърсени в сроковете, определени в известията; получателите отказват да ги получат; заминали са на неизвестен адрес; непознати са на посочения адрес; посочения адрес е недостатъчен или не съществува, се връщат веднага на подателите, за което на подателите се изпраща известие в деня на връщане.
 44. ППП, които не са получени в 30 дневен срок от датата на издаването им се връщат на подателите веднага след изтичане на този срок, за което на подателите се изпраща известие в деня на връщане.
 45. Неизплатени ППП, които не могат да бъдат върнати на подателите поради това, че те не са посочили пълен и точен адрес, отказват да ги получат обратно, заминали са на неизвестен адрес или не са се явили да ги получат в 30-дневния срок от известяването им, се изпращат в Централно управление на ЕЕ за съхранение за срок от три години, след което остават в полза на ЕЕ.

 46. VII: Права и задължения на ЕЕ и Потребителите

 47. ЕЕ има следните права и задължения:
 48. 33.1. ЕЕ е длъжен да предоставя услугата ППП при условия на равнопоставеност на потребителите.
  33.2. ЕЕ е длъжен да предоставя на потребителите информация за всички характеристики на услугите, включително и техните цени, както и по искане на потребителите – справки за условията и реда за ползване на услугите, като поставя ОУ и Тарифата на видно и достъпно място във всеки свой офис, на страницата си в интернет, както и да ги предоставя безплатно на потребителите при поискване;
  33.3. EE е длъжен да разглежда рекламации и да обезщети потребителите, съгласно предвиденото в тези ОУ.
  33.4. EE е длъжен да изпълни заплатената от потребителя услуга, с параметри на качеството, определени в тези Общи условия.
  33.5. EE се задължава да изпълнява допълнителни разпореждания на Подателя преди ППП да е изплатен, ако те са изпълними и не нарушават организацията на работа на EE.
  33.6. ЕЕ има право да организира и изпълни по свое усмотрение всички оперативни дейности по приемането, обработката и изплащането на ППП, както намери за оптимално или целесъобразно;
  33.7. При изпълнение на услугата ППП, EE се задължава да спазва всички изисквания касаещи тази дейност от Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.
 49. Потребителите на услугата ППП имат следните права и задължения:
 50. 34.1. Потребителите имат право да получават информация по достъпен начин относно ОУ, Тарифата за ППП, работното време на ПО, процедурите за рекламации, размера и условията за изплащане на обезщетенията;
  34.2. Потребителите имат право да правят рекламации в случаи на забавено изпплащане, неизплатени или неправилно изплатени суми по ППП и да получат определено съответно тези ОУ обезщетение;
  34.3. Подателите имат право да се разпореждат със сумите на ППП до момента на изплащането им на Получателя, в качеството си на техни законни притежатели и разпоредители, като се задължават да поемат всички разноски на EE по изпълнението на разпорежданията;
  34.4. Подателите предоставят ограничено право на получателите да се разпореждат за:
  34.4.1. промяна на избрания от Подателя офис на EE, в кoйто да се извърши изплащането на ППП избирайки между възможните такива в рамките на населеното място, до което е изпратен ППП;
  34.4.2. - промяна на посочения от Подателя адрес, на който да се извърши изплащането на ППП, в рамките на населеното място, до което е изпратен ППП;
  34.4.3. - промяна на посочения от Подателя ден за изплащане на ППП или удължаване на срока за съхраняване на паричните преводи в ПО;

  VIII: Процедури за рекламации и обезщетения. Решаване на спорове.

 51. Рекламация към ЕЕ може да бъде подадена от подателя или получателя, до 6 месеца от датата на подаване на ППП, в случаи на забавено изплащане, неизплатени или неправилно изплатени суми.
 52. ЕЕ не носят отговорност:
 53. 36.1. когато поради непълен или грешен адрес паричния превод е доставен на друго лице;
  36.2. когато подателят на ППП не е предявил писменa рекламация в срок 6 месеца, считано от деня, следващ деня на подаването на ППП;
  36.3. за забавени или неизплатени ППП поради непълен или грешен адрес;
  36.4. за неизплатени суми по ППП, чиито давностен срок по т.32 е изтекъл;
 54. Право на рекламация има:

 55. 37.1. Подателят на ППП до неговото изплащане, а след неговото изплащане - Получателят;
  37.2. До изплащането на ППП Получателят има право на Рекламация и/или обезщетение, само когато има писмено съгласие от Подателя;
  37.3. След изплащането на ППП, Подателят има право на Рекламация и/или обезщетение, само когато има писмено съгласие от Получателя.
 56. Рекламация се удостоверява с ксерокопие или електронно подписан файл на РППП. Рекламацията може да бъде подадена във всеки ПО на ЕЕ или дистанционно, в интернет, чрез Информационната система на ЕЕ «Е-еконт», за която потребителите имат предоставен достъп чрез уникално потребителско име и парола.
 57. Рекламацията е редовно предявена единствено тогава, когато са изпълнени всички условия на раздел VIII от настоящите ОУ.
 58. ЕЕ е длъжен в срок от 1 месец да уведоми рекламанта за резултата по всяка редовно предявена рекламация. При уважаване на рекламацията, обезщетението се изплаща в едномесечен срок от датата на уведомлението. Ако рекламацията е отхвърлена изцяло или частично, или е оставена без отговор в срока посочен по-горе, рекламантът може да предяви писмено искане пред Комисията за регулиране на съобщенията или други компетентни органи за становище по спора и/или иск пред съда за решаване на спора.
 59. За вътрешните или международни ППП, ЕЕ дължи на подателите или получателите:
 60. 41.1. за неизплатени суми по ППП в определения давностен срок или за изплащането им на неправоимащи лица по вина на ЕЕ, последните носят отговорност, равна на размера на сумата на превода, която са длъжни да възстановят. Заедно с това, ЕЕ дължат обезщетение в троен размер на таксата за ППП;
  41.2. при забавено изплащане на ППП по вина на ЕЕ, последните носят отговорност и дължат обезщетение в троен размер на таксата за ППП.
 61. ЕЕ не отговарят за претърпени непреки щети и нереализирани печалби в резултат на непълно или неточно изпълнение на услугата.
 62. Споровете между потребителите и ЕЕ се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от КРС, други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

Управител: ПодписНиколай Събев


 • Такса гориво и пътни условия за България, Румъния и Гърция
  Месец Март
  Такса 0%
  Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България.
 • Брояч на клиентите на Еконт
  Kлиенти на Еконт 4008606
  Нови клиенти за март 139493
  Брояч на потребителите в е-Еcont
  Активни в последния месец 18536
  Брояч на интернет търговци, обслужвани от Еконт
 • Изтегли своя iEcont
  Приложението за Вашия iPhone, iPod touch, iPad може да изтеглите през iTunes, директно, чрез App Store или чрез сканиране на QR кода.

  Потребителите на операционна система Андроид могат директно да изтеглят приложението чрез сканиране на QR кода или като посетят Android Market.
 • Приложение за проследяване на пратки


Designed by FORMA design | Powered by IT Partner