неделя, 25 февруари 2018 г, 19:56 ч.
Триъгълна логистика

Общи условия

за изпълнение на услугата "Триъгълна логистика" , предоставяна от Еконт Експрес ООД

  Раздел I: Общи положения

 1. С тези Общи условия се определят правата, задълженията и отговорностите на страните при извършването и ползването на услугата "Триъгълна логистика", предоставяна от Еконт Експрес ООД, наричан Куриер и потребителите й, наричани за краткост Заявители
 2. Услугата "Триъгълна логистика" включва приемането, проверка и доставката на стоки до крайния потребител. Това става от името на Заявителя и съгласно предварително подадени заявки от него.
 3. При услугата "Триъгълна логистика", Куриерът се явява гарант пред Заявителя за коректното и точно изпълнение на всички негови инструкции, приети за изпълнение съгласно попълнена Заявка за "Триъгълна логистика".
 4. При желание от страна на Заявител да бъде извършвано заплащане на приеманите от доставчика стоки, то Заявителят следва да подпише необходимия за целта Договор.
 5. Раздел II: Описание на услугата и условия за нейното извършване

 6. Заявката за изпълнение на услугата "Триъгълна логистика" се подава от Заявителя към Куриера. Това става чрез попълване на следните данни във формата за заявка
 7. 5.1. Данни за Заявител - трите имена, имейл, телефон, потребителско име за e-Econt;
  5.2. Пълни данни за доставчика, от който следва да се вземе стоката - име /фирма, лице за контакт, телефон, адрес, работно време;
  5.3. Пълни данни за получателя на стоката: имена, адрес, телефон
  5.4. Описание на стоката , критерии за проверка
  5.5. Всички данни, необходими за доставката на стоката, в т.ч. начин на доставка и специални условия съгласно предлаганите такива от Куриера, начин на плащане на куриерската услуга
  5.6. Потвърждeние от Заявителя в електронната форма, че приема и е съгласен с тези Общи условия за изпълнение на услугата.
 8. След като бъде изпратена от клиента Заявката за услугата "Триъгълна логистика", оператор от отдела обслужващ услугата, се ангажира с обрабтката. Той подготвя товарителницата за доставка на приетата от доставчика стока до крайният потребител съгласно условията, посочени от Заявителя. След като са потвърдени данните по Заявката и товарителницата, операторът ги изпраща до офиса на Куриера, който ще изпълни заявката.
 9. Куриерът не се ангажира с изпълнение на заявки за покупка на стоки, които могат да бъдат класифицирани като забранени за превоз предмети и вещества съгласно Общите условия за извършване на куриерски услуги на Еконт Експрес ООД или условията им са неясни и неизпълними според преценката на Kуриера.
 10. Заявки, по които няма заплащане към доставчика в брой от Куриера, не се таксуват допълнително. Заплаща се само куриерската услуга за доставка на стоката до крайният потребител съгласно условията подадени от Заявителя при изпращане на заявката. Стойността на услугата "Триъгълна логистика" при осъществено заплащане на стоката към доставчика в брой от Kуриера се таксува съгласно подписания Договор за изпълнение на услугата "Триъгълна логистика".
 11. Цената на доставката като куриерска пратка на приетата от Куриера стока по заявка на потребител се определя на база стойността, теглото на стоката и условията на доставка, съгласно актуалната Тарифа за куриерски услуги на Еконт Експрес ООД, обявена на сайта на Kомпанията www.econt.com или индивидуалния тарифен план на Потребителя, ако има договорен такъв между него и Куриера.
 12. Заплащането на стойността на куриерската услуга от Подател може да бъде извършено чрез:
  • авансово внесена сума по банков път или в офис на Еконт;
  • натрупани бонус точки в електронния кабинет;
  • използването на уникален клиентски номер за плащане на кредит;
 13. За да бъде използвана услугата Наложен платеж при изпълнение на Заявка за "Триъгълна логистика" е необходимо Заявителят да е регистриран потребител в системата на Еконт и да разполага със Споразумение за изплащане на Наложен платеж по банков път или на адрес, различен от този на изпращане на пратката.
 14. Раздел III: Права и задължения на Куриера и Заявителя

 15. Куриерът се задължава да осигури оператор, който да комуникира със Заявителя относно изпълнението на подадени от него Заявки на телефон 0 7001 7300 и имейл dropshipping@econt.com, всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа.
 16. При постъпване на Заявка, Куриерът се задължава да провери пълнотата на въведените данните, точното и ясно описание на стоката и условията за доставка до крайния клиент. Разговорът трябва да бъде проведен на телефонен номер, посочен от Заявителя във формуляра за въвеждане на данните.
 17. След потвърждение на данните Куриерът следва да потвърди на Заявителя изпълнимостта на заявката и поетия ангажимент за доставка на стоката.
 18. Куриерът се задължава да организира вземането на стоката по заявки постъпили от Заявителя до 12:00 часа в същия работен ден. Заявките, постъпили след този час се обработват само след потвърждение от офиса, който следва да обслужи заявката. В противен случай заявките се обработват на следващият работен ден.
 19. При констатирано несъответствие при проверката, пълна или частична невъзможност за изпълнение на заявката, Kуриерът незабавно информира Заявителя на посочения в заявката телефон за връзка. Куриерът трябва да осигури система за записване на телефонния разговор и съхранение на записа. Той има силата на Разпореждане на Заявителя за промяна в данните на Заявката, което Куриерът следва да изпълни. Даденото от Заявителя Разпореждане се записва от Куриера в съответното поле върху разпечатаната бланка на Заявката.
 20. Куриерът се ангажира да достави пратката до Клиента, посочен като Получател в заявката съобразно условията, посочени от Заявителя и Общите условия на Еконт Експрес ООД.
 21. Куриерът се ангажира да проследи и информира Заявителя за успешното изпълнение на всяка една заявка, в деня на нейното изпълнение, на посочения във формата за попълване на данните имейл за кореспонденция.
 22. Куриерът има право да получава допълнителна информация от Заявителя, необходима за изпълнението на Заявките и доставките.
 23. Куриерът се задължава да не разпространява лични данни и информация, станали му известни в хода на изпълнение на услугата
 24. Заявителят е длъжен да осигури съдействие от Доставчика при изпълнение на Заявката.
 25. Заявителят е длъжен да договори с доставчика ангажимента да го представлява, като подпише от негово име товарителницата при изпращане на стоката към Клиента с куриерска пратка.
 26. Заявителят има право при поискване да получава информация за статуса на своите заявки и пратки по телефон, мейл или чрез виртуалния си кабинет е-Econt.
 27. Раздел IV: Отговорности

 28. Куриерът гарантира на Заявителя точно и пълно изпълнение на възложението за прием на стоката от доставчика, съгласно попълнениете от Заявителя и потвърдени от Куриер данни в Заявката за "Триъгълна логистика".
 29. Куриерът, в качеството си на гарант по изпълнението на покупката, действащ от името и за сметка на Заявителя, се задължава да предприеме всички необходими действия за защита на правата му пред продавача.
 30. Заявителят носи отговорност за верността и точността на данните посочени в Заявката за прием на стока и за доставката й до Клиента.
 31. Куриерът носи материална отговорност при неточно, непълно или забавено изпълнение на Заявките при приета от Доставчик стока, която не съответства на заявената, освен ако няма дадено разпореждане от Заявителя за това. Отговорността е в следните размери :
 32. 27.1. Ако стоката може да бъде заменена от Доставчика – материалната отговорност на Kуриера е в размер на таксата за изпълнение на Заявката, стойността на куриерската услуга по връщане на стоката на Доставчика и стойността на куриерската услуга за доставката на съответстващата на заявката на ТЪРГОВЕЦА стока до Клиента.
  27.2. Ако стоката не може да бъде заменена от Доставчика - материалната отговорност на Куриера е в размер на куриерската услуга за пренасочване на стоката към адрес на Заявителя и куриерската услуга за доставката до крайния клиент на съответстващата на данните в заявката получена от Заявителя.

  Раздел V: Кореспонденция.

 33. Телефон за връзка с Куриера: 0 7001 7300
 34. Имейл за връзка с Куриера: dropshipping@econt.com
 35. За връзка със Заявителя се използва телефонът и имейла, попълнени във формуляра за изпълнение на заявката.
 36. Раздел VI: Процедури за рекламации и обезщетения

 37. Рекламация към Куриера относно доставката на стоката като куриерска пратка може да бъде подадена от Заявителя при условията и сроковете предвидени в Общите условия за извършвне на куриерски услуги от Еконт Експрес ООД.
 38. Споровете между Потребителите и Куриера се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от КРС, други компетентени органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.


 39. Управител: ПодписНиколай Събев

 • Такса гориво и пътни условия за България, Румъния и Гърция
  Месец Февруари
  Такса 0%
  Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България.
 • Брояч на клиентите на Еконт
  Kлиенти на Еконт 3835238
  Нови клиенти за февруари 203936
  Брояч на потребителите в е-Еcont
  Активни в последния месец 19125
  Брояч на интернет търговци, обслужвани от Еконт
 • Изтегли своя iEcont
  Приложението за Вашия iPhone, iPod touch, iPad може да изтеглите през iTunes, директно, чрез App Store или чрез сканиране на QR кода.

  Потребителите на операционна система Андроид могат директно да изтеглят приложението чрез сканиране на QR кода или като посетят Android Market.
 • Приложение за проследяване на пратки


Designed by FORMA design | Powered by IT Partner