четвъртък, 24 май 2018 г, 11:17 ч.
Покупка с куриер – Общи Условия

Раздел I: Общи положения

 • С тези Общи условия се определят правата, задълженията и отговорностите на Потребителите на услугата «Покупка с куриер», предоставянa от «Еконт Експрес» ООД, наричан «Куриер».
 • Услугата «Покупка с куриер» представлява възложение от Потребителя към Куриера за покупка на стока от името и за сметка на Потребителя, която стока Куриера се задължава да достави на Потребителя с куриерска пратка, съгласно тези Общи условия, Общите условия и Тарифа за извършване на куриерски услуги на «Еконт Експрес» ООД.
 • При услугата «Покупка с куриер», Куриерът се явява гарант пред Потребителя за коректното и точно изпълнение на всички негови инструкции, приети за изпълнение от Куриера и защита на интересите му пред продавача на стоката.
 • Раздел II: Описание на услугата и условия за нейното извършване

 • Заявката за изпълнение на услугата «Покупка с куриер» се подава от Потребителя към куриера по електронен път или на хартиен носител, чрез въвеждане във формуляр по образец на Куриера информция за :
 • 4.1. Пълни данни за Потребителя подаващ заявката;
  4.2. Пълно описание на условията на покупката, в т.ч. описание на стоката, цената, валутата, мястото и начинът, по който трябва да се закупи;
  4.3. Всички данни, необходими за доставката на стоката, в т.ч. адрес и начин на доставка, получател и специални условия съгласно предлаганите такива от Куриера;
  4.4. Потвърждeние от Потребителя в електронната форма или с подпис върху хартиения носител, че приема и е съгласен с тези Общи условия за изпълнение на услугата.
 • Куриерът е длъжен да провери пълнотата на данните на подадената от Потребителя заявка, наличието на потвърждение на Общите условия и потвърди изпълнимост. Ако данните не са достаъчни или са непълни, Куриерът има ангажимента да уточни всичко с Потребителя преди потвърждението на заявката.
 • Куриерът не се ангажира с изпълнение на заявки за покупка на стоки, които могат да бъдат класифицирани като забранени за превоз предмети и вещества съгласно Общите условия за извършване на куриерски услуги на Еконт Експрес ООД или условията им са неясни и неизпълними според преценката на куриера.
 • Потребителят внася авансово, в брой в офис на Куриера или по банков път в банкова сметка на Куриера, сумата за закупуване на стоката, като се задължава да я приеме при доставката и да заплати дължимата за куриерската услуга сума. Куриерът приема сумата за покупка от Потребителя в лева като всички разчети между него и Потребителя се правят в лева. Ако покупката на стоката трябва да бъде извършена в различна валута, всички разчети между Куриера и Потребителя се правят в лева, по централния курс на БНБ за деня на внасяне на сумата за покупка от Потребителя.
 • Куриерът е длъжен да извърши необходимите действия за покупка на стоката в рамките на следващия работен ден след потвърждение на Заявката и инкасиране на сумата необходима за покупката;
 • Куриерът се задължава да информира Потребителя при възникнали проблеми в процеса на изпълнение на покупката и да действа съгласно инструкциите на Потребителя, дадени писмено или устно, ако разговорът е бил записан след съгласие на Потребителя.
 • Куриерът се задължава да уведоми Потребителя при пристигане на стоката под негово разпореждане;
 • Налична под разпореждане на Куриера стока се подготвя и експедира като куриерска пратка при следните условия:
 • - само след разпореждане oт Потребителя, записано в Заявка за «Покупка с куриер» или подадено допълнително, писмено или устно, когато разговорът е бил записан след съгласие на Потребителя;
  - от името на Потребителя, като това се записва в куриерската товарителница;
  - в рамките на работния ден, в който е получено разпореждането на Потребителя или следващия работен ден, ако е подадено в неработен ден;
  - при условия на доставка, посочени от Потребителя в Заявката за «Покупка с куриер», като Куриерът е длъжен да спази сроковете за доставка на куриерски пратки обявени на сайта на Еконт Експрес ООД.
 • Срокът за безплатен престой на стока в склад на Куриера е 7 календарни дни, считано от датата на постъпване в склада, за което клиентът е уведомен писмено или устно. След изтичане на този срок се начислява допълнителна складова такса съгласно актуалната Тарифа за куриерски услуги на Еконт Експрес ООД, обявена на сайта на компанията www.econt.com, за периода от 8-мия ден до датата на експедиция на стоката. Максималният срок за престой на стока в склад на Куриера е 30 дена, след което тя се експедира към Потребителя с куриерска пратка без да се изчаква негово разпореждане за това.
 • Стойността на услугата «Покупка с куриер» и доставката като куриерска пратка на стока, закупена от Куриера по заявка на Потребител, се определя на база стойността, теглото на стоката и условията на доставка, съгласно актуалната Тарифа за куриерски услуги на Еконт Експрес ООД, обявена на сайта на компанията www.econt.com или индивидуалния тарифен план на Потребителя, ако има договорен такъв между него и Куриера.
 • При закупуване на стоки на стойност над 500 лв., същите пътуват с допълнителна услуга "Обявена стойност", която е равна на реалната стойност на стоката и е за сметка на Потребителя.
  При доставката на пратка по услугата "Покупка с куриер", Еконт Експрес носи отговорност за стоката само при повреда в следствие на транспортирането й, при видими деформации на опаковката.
 • При пълнo или частичнo неизпълнение на заявката по независещи от Куриера причини, на Заявителя се възстановява частта от авансово внесената сума, която не е използвана на изпълнение на покупката.
 • Срокът за изпълнение на услугата «Покупка с куриер» включва времето за изпълнение на действията по покупка от Куриера, времето за подготовка и предаване на стоката от продавача към Куриера и времето за подготовка и доставка на стоката като куриерска пратка до Потребителя.
 • Раздел III: Права и задължения на Куриера и Потребителя

 • Куриерът гарантира на Потребителя точно и пълно изпълнение на възложението за покупка, съгласно попълнените от Потребителя и потвърдени от Куриер данни в Заявката за «Покупка с куриер»;
 • Куриерът, в качеството си на гарант по изпълнението на покупката, действащ от името и за сметка на Потребителя, се задължава да предприеме всички необходими действия за защита правата на Потребителя пред продавача;
 • Куриерът се задължава да не разпространява лични данни и информация, станали му известни в хода на изпълнение на услугата;
 • Потребителят се задължава да заплаща всички дължими суми относно услугите на Куриера, съгласно условията на ползване.
 • При отказ на Потребителя да получи стоката или да заплати дължими към Куриера суми, Kуриерът има право да задържи пратката до удовлетворяване на задълженията към него;
 • Раздел IV: Процедури за рекламации и обезщетения

 • Рекламация към Куриера може да бъде подадена от Потребителя във връзка с непълно, неправилно или забавено изпълнение на услугата «Покупка с куриер», до 30 /тридесет/ дни след получено от Куриера потвърждение за изпълнимост на заявката.
 • Рекламация към Куриера относно доставката на стоката като куриерска пратка може да бъде подадена от Потребителя при условията и сроковете предвидени в Общите условия за извършване на куриерски услуги от Еконт Експрес ООД.
 • Споровете между Потребителите и Куриера се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от КРС, други компетентени органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.
 • Управител: подпис Николай Събев Николай Събев

  • Такса гориво и пътни условия за България, Румъния и Гърция
   Месец Май
   Такса 0%
   Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България.
  • Брояч на клиентите на Еконт
   Kлиенти на Еконт 4589981
   Нови клиенти за май 216929
   Брояч на потребителите в е-Еcont
   Активни в последния месец 19287
   Брояч на интернет търговци, обслужвани от Еконт
  • Изтегли своя iEcont
   Приложението за Вашия iPhone, iPod touch, iPad може да изтеглите през iTunes, директно, чрез App Store или чрез сканиране на QR кода.

   Потребителите на операционна система Андроид могат директно да изтеглят приложението чрез сканиране на QR кода или като посетят Android Market.
  • Приложение за проследяване на пратки


  Designed by FORMA design | Powered by IT Partner