неделя, 25 февруари 2018 г, 19:55 ч.
Поща – Общи Условия

Общи условия

на договора с потребителите на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенскa услугa, предоставяни от «Еконт Експрес» ООД, съгласно индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга № 2-001-003 / 02.02.2017 г.

Приети с решение 349 / 29.06.2017 на КРС

  Раздел I: Общи положения

 1. С тези Общи условия на договора с потребителите на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенскa услугa, предоставяни от «Еконт Експрес» ООД (ЕЕ) и наричани за краткост "Общи условия" (ОУ), се уреждат реда и условията за предоставяне на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенскa услугa (УВОУПУ) и се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора при извършването и ползването им.
 2. Потребители на УВОУПУ, предоставяни от ЕЕ, могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци, земеделски производители и юридически лица.
 3. Потребители на УВОУПУ, предоставяни от ЕЕ, могат да се запознаят с настоящите Общи условия:

 4. 3.1. Във всеки стационарен офис на ЕЕ, където Общите условия са поставени на видно и достъпно място и във всеки мобилен офис на ЕЕ, където се предоставят при поискване от потребителите;
  3.2. На електроннaта страница на ЕЕ в интернет, с адрес www.econt.com, където са публикувани в електронен вариант.
 5. Страните по договора по т.1 могат да договарят и други условия за предоставяне на УВОУПУ, за което сключват индивидуален договор, неразделна част от който са настоящите ОУ. Ако страните договарят условия за предоставяне на УВОУПУ, които са различни от условията, записани в настоящите ОУ, имат сила първите, макар и вторите да не са заличени.
 6. За международните писма до Румъния и Гърция, се прилагат освен тези ОУ и разпоредбите на актовете на Всемирния пощенски съюз, които са ратифицирани и обнародвани по установения ред.
 7. За неуговорените в тези ОУ събития и понятия се прилага Законът за пощенските услуги (ЗПУ) и законодателството на Република България.
 8. Раздел II: Обхват и характеристика на услугите

 9. ОУ се прилагат за вътрешни и международни пощенски услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга, както и за допълнителните услуги към тях извън обхвата на УПУ, предоставяни от ЕЕ на територията на Република България чрез пощенска мрежа, включваща стационарни пощенски офиси, мобилни пощенски офиси, пощенски агентства и изнесени пощенски гишета, наричани за кратко офиси, пощенски кутии и съоръжения, разменни сортировъчни центрове и възли, транспортни и технически средства.
 10. Пощенските услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга, които ЕЕ предоставя са:

 11. 8.1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски кореспондентски пратки (писма) до 2 кг, които съдържат съобщение от текущ или личен характер, вложено в плик, формата и размерът на който не надвишава ширина 260 мм, дължина 360 мм, височина 20 мм.
  8.2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, които може да бъдат от един или няколко пакета, размерът на които не надвишава ширина 60 см, дължина 60 см, височина 60 см.
  Пратки са:
  - малки пакети до 2 кг;
  - печатни произведения до 5 кг;
  - секограми до 7 кг;
  - пощенски колети до 20 кг.
 12. Допълнителни услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга:

 13. 9.1. «Препоръка» - договорено осигуряване срещу рискове от загуба на писмо, кражба или повреда, за което на подателя се издава документ за приемане на писмото, а предаването й се извършва срещу собственоръчен или електронен подпис на получателя. Допълнителната услуга се прилага към писма.
  9.2. «Обявена стойност» - договорена отговорност на ЕЕ до размера на обявената от подателя стойност на съдържанието на пратка, но не повече от 10 000 лв., в случай на загуба, кражба или повреда. Допълнителната услуга се прилага към всички писма и пратки.
 14. Допълнителни услуги извън обхвата на универсалната пощенска услуга:

 15. 10.1. «Обратна разписка» - уведомяване на подателя с документ, удостоверяващ:
  - доставката до получател на препоръчано писмо или пратка, потвърдена с ръчно вписани от него имена върху документа и поставен негов подпис;
  - отсъствие на получател или отказа му да приеме препоръчано писмо или пратка, удостоверено със запис от ЕЕ върху документа.
  ЕЕ доставя обратната разписка на подателя. Допълнителната услуга се прилага към препоръчани писма и пратки.
  10.2. «Обратна-стокова разписка» - придружаващ документ, изготвен и изпратен от подател към получател, който ЕЕ доставя обратно на подателя с препоръчано писмо. Допълнителната услуга се прилага към пратки.
  10.3. «Двупосочна пратка» - допълнителна услуга, осигуряваща изпращане на пратка и връщането й към подател с 10% отстъпка от цената по връщането. Допълнителната услуга се прилага към пратки.
  10.4. «Наложен платеж» - доставяне на препоръчано писмо или пратка срещу заплащане от получателя на определена от подателя сума, която се предава на подателя с паричен превод. Допълнителната услуга се прилага към препоръчани писма и пратки.
  10.5. «Наложен платеж с преглед на стоката до 15 мин.» - подателят разрешава пратката да се прегледа от получателя и той да плати наложения платеж само ако приеме стоката. Допълнителната услуга се прилага към пратки.
  10.6. «Наложен платеж с преглед и тест на стоката до 15 мин.» - подателят разрешава пратката да се прегледа и тества от получателя и той да плати наложения платеж само ако приеме стоката. Допълнителната услуга се прилага пратки.
  10.7. «Разпореждане за промяна в условията на доставка» съгласно правата на потребителите, описани в т.41. Допълнителната услуга се прилага към писма и пратки.
  10.8. «Съхранение» - престой на писмо или пратка в офис на ЕЕ след седмия работен ден, като за престоя се начислява Такса за всеки следващ ден на писмо/пратка. Допълнителната услуга се прилага към писма и пратки.

  Раздел III : Условия за достъп

 16. ЕЕ гарантира равнопоставен достъп на потребителите до предоставяните чрез пощенската си мрежа пощенски услуги.
 17. Договорът за извършване на Универсална пощенска услуга се счита за сключен както следва:

 18. 12.1. За писма с пускането им в пощенски кутии на ЕЕ, поставянето им в обявени съоръжения на ЕЕ, предаването им в офис на ЕЕ или на упълномощено лице;
  12.2. За пратки с предаването им в офис на ЕЕ, поставянето им в обявени съоръжения на ЕЕ или на упълномощено лице.
 19. Договорът за извършване на Универсална пощенска услуга се счита за изпълнен:

 20. 13.1. С доставката на писмата или пратките;
  13.2. С връщането към подателите на недоставени писма или пратки;
  13.3. С унищожаването на писмото или пратката по реда на чл.33 от настоящите ОУ.

  Раздел IV: Опазване тайната на кореспонденцията

 21. ЕЕ гарантира опазване на тайната на кореспонденцията на потребителите и изискванията за пощенска сигурност, съобразно изискванията на ЗПУ, Глава VIII, чл.81; 82; 83 и 84.
 22. Предприема всички мерки и действия за охрана и опазване на пощенските пратки, паричните средства, имуществото на EE, живота и здравето на служителите и потребителите; гарантира тайната на кореспонденцията, защита на личните данни и съдействa за разкриване на нарушения и престъпления, извършени срещу или чрез пощенската мрежа.

  Раздел V: Цени и начини на плащане

 23. ЕЕ образува цените на пощенските услуги, които предоставя в съответствие с търсенето и предлагането, като ги предоставя на Комисията за регулиране на съобщенията за сведение в срок от 10 дни преди влизането им в сила.
 24. Всички цени на пощенски услуги, предоставяни от ЕЕ, се включват в Тарифа за пощенски услуги, с която потребителите се запознават чрез:

 25. 17.1. Публикация на електронната страница на ЕЕ в интернет, с адрес www.econt.com
  17.2. Поставeни на видно и достъпно място във всеки стационарен офис на ЕЕ, а в мобилните офиси предоставяни при поискване от потребителите.
  17.3. В крайната цена на услугата се включва такса гориво. На електронната си страница ЕЕ официално обявява размера на таксата гориво за текущия месец, както и начина на формирането и прилагането й.
 26. Цените на пощенските услуги се предплащат от потребителите както следва:

 27. - от подател преди изпращане на пратката;
  - от получател преди получаване на пратката;
  - от трета страна преди получаване на пратката;
  - с разделено плащане между подател, получател и трета страна.
 28. Заплащането се извършва в брой, по банков път или по друг ред в зависимост от определения от ЕЕ начин за заплащане на съответната услуга.
 29. При използване на пощенски продукти – пощенски карти, пощенски пликове и други, с отпечатан върху тях специален знак за цената, заплащането на цената се извършва при закупуване на пощенските продукти.
 30. ЕЕ може да договаря с потребители заплащането на услугата да се извършва при договорени срокове и определени условия и цени.
 31. Писма, пуснати в пощенски кутии на ЕЕ, за които не са използвани пощенски продукти на ЕЕ с отпечатан върху тях специален знак за цената, се доставят на получателя след като заплати цената. Ако получателят откаже да заплати сумата, писмото се връща на подателя, който заплаща услугата в двоен размер. Ако подателят откаже да заплати сумата, писмото се унищожава, съгласно чл.33.
 32. Раздел VI: Условия за приемане и доставяне на пощенски пратки

 33. Пощенски пратки се приемат в офис на ЕЕ на територията на цялата страна, в рамките на определено работно време, в пощенските кутии (ПК) или съоръжения на ЕЕ, поставени на общодостъпни места.
 34. Работното време на офисите включва всички работни дни и се определя от ЕЕ като се обявява на електронната страница на ЕЕ в интернет, с адрес www.econt.com. В стационарните офиси се поставя на видно и достъпно за всички потребители място, а в мобилните офиси се предоставя при поискване от потребителите.
 35. ЕЕ определя задължителните изисквания относно формата, минималните и максималните размери, тарифно тегло и адресиране на пощенските пратки. Изискванията са:

 36. 25.1. за писмата - формата и размерът да не надвишава ширина 260мм, дължина 360мм, височина 20мм.
  25.2. за пратките - формата и размерът да не надвишава ширина 60см, дължина 60см, височина 60см.
  25.3. адресирането – в горния ляв ъгъл се записват данните на подател – имена, адрес, телефон, пощ.код на населеното място; в долния десен ъгъл данните за получател - имена, адрес, телефон, пощ.код на населеното място. При доставка на писма и пратки до офис на Еконт, адрес на получател не е задължителен реквизит.
 37. Опаковката и затварянето на пратките трябва да бъдат съобразени с обема, теглото и съдържанието им, така че да осигуряват тяхното запазване от повреди. ЕЕ не приема пратки с неподходяща опаковка, която може да застраши съдържа-нието на пратката или целостта на другите пратки, транспортирани от оператора. В случай че пратката е приета за транспортиране от оператора, същата се счита, че е подходящо опакована.
 38. Пощенските писма и пратки се доставят на лицето, посочено като получател, на негов родител или законен настойник, ако е малолетно, или изрично упълномощено от получателя или настойника му лице.
 39. Доставянето на писма и пратки се извършва:

 40. 28.1. Писмата в пощенските кутии на получателите, поставени на адреса за получаване, в съоръжения или лично на получател на адреса като препоръчано писмо:
  - Ако писмото е с размери, позволяващи доставянето в пощенска кутия - в пощенската кутия на адреса на получателя;
  - Ако писмото е с размери, непозволяващи доставянето в пощенска кутия или такава липсва, в пощенската кутия или на адреса ако пощенска кутия липсва, се оставя писмено служебно известие с покана получателят да се яви за получаване на писмото в офиса на ЕЕ в срок до 20 дни от датата на получаване на писмото там. Ако не се яви в този срок, на получателя се изпраща второ известие за получаване, със срок 10 дни. За съхранение на писмо или пратка в офис на ЕЕ след седмия работен ден се начислява Такса за съхранение, информацията за която и размера й са включени в известията към Получателя.
  28.2. Пратките в съоръжения или в офис на ЕЕ се предават срещу:
  28.2.1. Собственоръчен подпис върху хартиен екземпляр на документите;
  28.2.2. Електронен подпис, поставен от потребителите на УВОУПУ върху електро-нен вариант на документите, без да е необходимо тяхното разпечатване на хартиен носител.
  Софтуерно приложение, инсталирано на мобилно устройство на служителите, трансформира собственоръчния подпис на клиента в цифрово графично изображение и го интегрира в структурата на електронните документи във формат PDF. Оригиналният електронен документ се съхранява в Дейта центъра на Еконт Експрес и не може да бъде редактиран или модифициран. В случай че потребителите желаят, могат да получат копие на посочен от тях имейл адрес или на хартиен носител;
  28.2.3. Уникално потребителско име и парола, въведени от служителите, за достъп до приложение, използвано за подготвяне, приемане и предаване на пратка в офис;
  28.2.4. Оторизиран достъп.
  В отношенията помежду си, Еконт Експрес и потребителите на УВОУПУ, се съгласяват, че така създадените (в т. 28.2.2. и 28.2.3.) обикновени електронни подписи имат стойността на собственоръчни, поставени върху хартиен екземпляр на документите.
 41. В случаите когато ЕЕ трябва да изпрати известие, касаещo доставката на писмо или пратка към получател или подател, това може да бъде направено по един от следните начини:

 42. 29.1. Чрез служебно известие за това писмо/пратка, доставено до пощенската кутия на подателя или получателя. За този вид известяване е задължително при изпращането на писмото/пратката да са посочени адресите на подател/получател, където до бъде доставено известието;
  29.2. Известяване за доставка със SMS на мобилен телефон, с имейл, с телефонно обаждане или друг начин за контакт с подател/получател, посочен при изпращане на праткaта или заявен от него като начин за комуникация.
  29.3. С публикуване на информацията в информационната система на ЕЕ «е-Еконт», за която получателите/подателите имат предоставен достъп чрез уникално потребителско име и парола.
 43. При доставяне на писма и пратки с обявена стойност с повредена опаковка, с улики за посегателство или разлика в теглото на пратката и вписаното върху пратката при приемането й:

 44. 30.1. Задължително се съставя констативен протокол по образец, който се потвърждава от двете страни (съставителя и получателя на пратката) с подпис или с телефонен разговор на номер 0 7001 7300, записан от телефонната централа на ЕЕ;
  30.2. Задължително се прави снимкa на писмото или пратката, която се прилага към констативния протокол.
 45. Получателите на писма или пратки могат да упълномощават други лица да ги получават, като това става в разговор с ЕЕ. Разговорът се записва в телефонната централа на ЕЕ и може да бъде прослушан при необходимост. В тези случаи препоръчаното писмо или пратка се доставя на упълномощеното лице срещу представен документ за самоличност.
 46. Писма или пратки, за които получателите са посочили изрично адрес/офис, където да ги приемат се препращат служебно на този адрес/офис, ако той е в рамките на същото населеното място.
 47. Писма и пратки, които не могат да бъдат доставени поради това, че: не са потърсени в срок, определен в служебното известие; получателите отказват да ги получат или да заплатят сумата на наложения платеж; заминали са на неизвестен адрес; непознати са на посочения адрес или са починали; посоченият адрес е недостатъчен или не съществува, се връщат на подателя за негова сметка. На Подателят се изпраща известие с покана да се яви за получаване на пратката в офиса на ЕЕ в срок до 20 дни от датата на известието. Ако не се яви в този срок, на подателя се изпраща второ известие за получаване, със срок 10 дни. За съхранение на писмо или пратка в офисите на ЕЕ след седмия работен ден се начислява Такса за съхранение, информацията за която и размера й са включени в известията към Подателя. Ако той откаже да ги получи в посочения срок от уведомяването му и не е дал изрично разпореждане за съхранение в склад, писмото/пратката става собственост на ЕЕ. ЕЕ има правото, в качеството си на собственик, да ги продаде на търг или унищожи.
 48. Пратки с бързо развалящо се съдържание, при издаване признак на разваляне, се връщат незабавно на подателя за негова сметка.
 49. Писма и пратки, които не могат да бъдат върнати на подателите поради това, че те изобщо не са посочили адрес или не са посочили пълен и точен адрес, отказват да ги получат обратно, заминали са на неизвестен адрес, починали са или не са се явили да ги получат в обявения срок при известяването им от ЕЕ, стават собственост на ЕЕ. ЕЕ има правото, в качеството си на собственик, да ги продаде на търг или унищожи.
 50. Унищожаването на пощенските пратки по т.35 се извършва с протокол от комисия, съставена от трима служители на ЕЕ по следния начин:

 51. 36.1. Писмата се нарязват ръчно или чрез специализирани машини за нарязване на хартия;
  36.2. Предмети в пратки, които могат да се продадат, се продават на търг, като приходите след приспадане на разходите по продажбата остават в полза на ЕЕ;
  36.3. Предмети, непродадени след търга по т.36.2., се унищожават по подходящ начин.

  Раздел VII: Срокове за доставяне на писма и пратки

 52. Писма и пратки, адресирани до получател, за населени места с офис на ЕЕ, се доставят на следващия работен ден от подаването им, а за останалите населени места – до 3 работни дена, съгласно график на обслужване, обявен на електроннaта страница на ЕЕ в интернет, с адрес www.econt.com.
 53. Доставянето на препоръчани писма и пратки с наложен платеж се извършва:

 54. 38.1. Препоръчани писма до поискване и пратки - в офис на получаването им, на следващия работен ден от подаването на пратката за населени места с офис на ЕЕ, за останалите населени места – до 3 работни дена, съгласно график на обслужване, обявен на електронната страница на ЕЕ в интернет, с адрес www.econt.com, след заплащане от получателя на сумата за наложения платеж.
  38.2. препоръчани писма - на адреса на получателя след заплащане от получателя на сумата за наложения платеж.
 55. Сроковете за изплащане на «Наложен платеж» са еднакви с тези на доставка и започват да текат от деня, следващ получаването му от ЕЕ.
 56. Раздел VIII: Права и задължения на ЕЕ и Потребителите

 57. ЕЕ има следните права и задължения:

 58. 40.1. ЕЕ е длъжен да предоставя пощенските услуги при условия на равнопоставеност на потребителите;
  40.2. ЕЕ е длъжен да постави на видно и достъпно за потребителите място във всеки стационарен офис, и в електронната си страница на ЕЕ за стационарни и мобилните офиси:
  - Общи условия на договора с потребителите;
  - Тарифа за пощенските услуги;
  - Информация за местата за достъп, където се предоставят УВОУПУ;
  - Изисквания относно формата, минималните и максимални размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на пощенските пратки;
  - Работното време на офиса;
  - Забранените предмети и вещества за поставяне в пощенските пратки;
  - Срокове за приемане и обработка на рекламации, размери на обезщетения.
  40.3. ЕЕ има право да организира и изпълни по свое усмотрение приемането, обработката, транспортирането и доставката на пратките, използвайки маршрути, транспортни средства или подизпълнители, които намери за оптимално и целесъобразно.
  40.4. ЕЕ има право да доопакова или преопакова пратки, чиято цялост е нарушена, с цел запазване на съдържанието им. Доопаковането или преопаковането е за сметка на ЕЕ.
  40.5. При съмнение за вложени забранени предмети или вещества в пратка, ЕЕ има право да извърши проверка на пратката в присъствието или с писменото съгласие на подателя. При отказ или липса на отговор, ЕЕ има право да откаже приемането на пратката или да уведоми прокуратурата за извършване на проверка от компетентните органи, ако пратката е вече приета.
 59. Потребителите имат следните права и задължения:

 60. 41.1. Потребителите имат право да получават информация по достъпен начин относно ОУ, Тарифата за пощенски услуги, изисквания относно формата, минималните и максималните размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на пощенските пратки, работното време на офиса;
  41.2. Подателите имат право да се разпореждат с пратките до момента на връчването им на Получателя, в качеството си на техни законни притежатели и разпоредители, като се задължават да поемат всички разноски на EE по изпълнението на разпорежданията;
  41.3. Подателите, на основание т.41.2., предоставят ограничено право на получателите да се разпореждат за:
  - промяна на избрания от Подателя офис на ЕЕ, кoйто да извърши доставката на пратката, избирайки между възможните такива в рамките на населеното място, до което е изпратена пратката;
  - промяна на посочения от Подателя адрес на който да се извърши доставката на пратката, в рамките на населеното място, до което е изпратена пратката;
  - промяна на посочения от Подателя ден за доставка, в рамките на населеното място, до което е изпратена пратката.
  41.4. Потребителите имат право да правят рекламации в случаи на повредени, загубени, унищожени или ограбени пратки, при неспазване сроковете на доставка, невръщане на сумата на наложения платеж на Подателя и да получат съответно обезщетение;
  41.5. Подателите на писма и пратки са длъжни:
  - да се съобразяват с изискванията за форма, тегло, размери и начин на адресиране;
  - да не поставят забранени предмети и вещества в писмата и пратките;
  41.6. Получателите монтират и поддържат пощенски кутии за доставка на непрепоръчани писма на достъпни и безопасни за пощенските служители места - входове на сгради и дворове. На пощенските кутии се посочват имената на ползвателите им.
  41.7. Подателите носят отговорност за щетите, причинени от подадени от тях пратки, на имуществото/служителите на EE или на други писма, пратки/ лица. Отговорността е в размер на понесените от ЕЕ загуби или изплатените обезщетения.

  Раздел IX : Забранени за пренасяне предмети и вещества

 61. Забранено е поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на следните вещества и предмети:

 62. 42.1. наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
  42.2. оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
  42.3. противоречащи на нравствените норми предмети;
  42.4. предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;
  42.5. религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
  42.6. движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.
  42.7. в пощенските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.
  42.8. в международните пощенски пратки, включително тези с обявена стойност, освен веществата и предметите по т. 42.1 до 42.7 не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението.

  Раздел Х: Процедури за рекламации и обезщетения за вътрешни и международни писма и пратки

 63. Рекламация към ЕЕ може да бъде подадена от подателя или получателя, до 6 месеца от датата на подаване на писмото/пратката, в следните случаи:

 64. 43.1. за загубени, ограбени или повредени препоръчани писма, пратки с обявена стойност, препоръчани писма и пратки с наложен платеж;
  43.2. върнати пощенски пратки, когато липсват мотиви за недоставянето им;
  43.3. при неспазване на срока за доставка на писма, пратки, невръщане на суми на наложени платежи;
  43.4. за всички случаи, в които потребителите считат, че са нарушени правата им съгласно тези ОУ.
 65. Право на рекламация има:

 66. 44.1. Подателят на пратката, а след нейното доставяне – получателят;
  44.2. До получаване на пратката получателят има право на Рекламация и/или обезщетение, само когато има съгласие от Подателя (писмено или в разговор, записан от телефонната централа на ЕЕ);
  44.3. След доставяне на пратката, подателят има право на Рекламация и/или обезщетение, само когато има съгласие от получателя (писмено или в разговор, записан от телефонната централа на ЕЕ).
 67. ЕЕ не носи отговорност:

 68. 45.1. за непрепоръчани пощенски писма;
  45.2. за повреждане или унищожаване на препоръчани или с обявена стойност пощенски писма и пратки, настъпило в резултат на непреодолима сила;
  45.3. когато препоръчаните пощенски пратки не е възможно да бъдат издирени поради унищожаване на служебните документи за тях от непреодолима сила;
  45.4. когато повреждането или унищожаването на пощенските пратки е настъпило по вина на подателя или произтича от естеството на съдържанието на пощенските пратки;
  45.5. за пощенски пратки, съдържащи забранени предмети или вещества, които по тази причина са били конфискувани или унищожени от компетентните органи по установения ред;
  45.6. когато поради непълен или погрешен адрес пощенската пратка е доставена на друго лице;
  45.7. когато подателите или получателите не са предявили писмена рекламация в срока по т.43.
 69. В случай, че подателят на писмо до адрес на получател е посочил непълен/неточен адрес, имейл или телефон за връзка с получателя, ЕЕ не е обвързан с предварително обявения срок на доставка на пратката и известяването за доставка.
 70. ЕЕ носи отговорност за преки щети по пратката, не и за непреки щети (пропуснати ползи).
 71. Рекламацията може да се приеме от Еконт като основателна единствено и само тогава, когато са изпълнени условията по т.44 от настоящите Общи условия, заплатени са всички дължими на ЕЕ суми без отлагане или прихващане и са представени необходими документи, определени от ЕЕ, а именно: (1) Констативен протокол, двустранно подписан от служител на ЕЕ и Клиент в случаите когато е съставен такъв /само при установено неточно изпълнение на услугата пред ЕЕ и в негово присъствие/ и/или (2) Рекламационно писмо /в случаите когато е съставено такова/.
 72. Рекламация за липсваща или повредена част от съдържанието на препоръчано писмо/пратка или забавената им доставка се удостоверява със съставяне на констативен протокол, в момента на получаване на пратката, подаден сигнал към Еконт и/или рекламационно писмо, подадено от рекламанта. ЕЕ е длъжен да осигури възможност за проверка на състоянието и съдържанието на препоръчаното писмо/ пратка от Получателя.
 73. Обезщетението по рекламации, касаещи липса или повреда на част от съдържанието на пратка без Обявена стойност се определя от ЕЕ и е в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от десет пъти стойността на пощенската услуга.
 74. Обезщетението по рекламации, касаещи липса, повреда на част от съдържанието, загуба, унижощение или кражба на пратка с Обявена стойност се определя от ЕЕ и е в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от Обявената стойност.

 75. 51.1. За Обявена стойност на пратката се приема стойността, посочена от Подателя на пратката при изпращането й. При остойностяването се прилага принципа – Стойността на стоката е стойността, с която би могла да се възстанови;
  51.2. За действителна стойност на нанесената щета се приема тази, с която би могло да се възстанови пратката във вида, в който е предадена за превоз. При различия във възможните стойности за възстановяване се приема най-ниската.
 76. Обезщетението по рекламации, касаещи забавено изпълнение на услугата се определя от ЕЕ и е в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от десет пъти стойността на пощенската услуга.
 77. Обезщетението по рекламации за неспазен срок за изплащане на наложен платеж е до размера на стойността на таксата за услугата «Наложен платеж», посочена в Тарифата на ЕЕ.
 78. Обезщетението по рекламации при невръщане на подателя на сумата на наложения платеж събрана от получателя е до размера на сумата на Наложения платеж, увеличена с таксата за услугата посочена в Тарифата на ЕЕ.
 79. ЕЕ е длъжен, след представяне на нужните документи, описани в т.48 /ако са съставени такива/, в срок от 14 работни дни да уведоми рекламанта за резултата по рекламацията.
 80. При изплатено обезщетение от ЕЕ, равно на стойността на стоката по рекламация, ЕЕ става собственик на рекламираната стока. Рекламантът се задължава да я предаде на ЕЕ преди изплащане на обезщетението, описано в двустранното Споразумение.
 81. Срокът на изплащане на обезщетения от страна на ЕЕ е три работни дни от датата на подписаното двустранно Споразумение между ЕЕ и рекламанта за размера на приетия от ЕЕ иск. Споразумението се изпраща до рекламанта от ЕЕ ведно с Уведомителното писмо за приключване на рекламацията.
 82. Раздел ХI : Ред за решаване на спорове

 83. Споровете между потребителите и ЕЕ се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от КРС, други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.


Управител: ПодписНиколай Събев

 • Такса гориво и пътни условия за България, Румъния и Гърция
  Месец Февруари
  Такса 0%
  Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България.
 • Брояч на клиентите на Еконт
  Kлиенти на Еконт 3835238
  Нови клиенти за февруари 203936
  Брояч на потребителите в е-Еcont
  Активни в последния месец 19125
  Брояч на интернет търговци, обслужвани от Еконт
 • Изтегли своя iEcont
  Приложението за Вашия iPhone, iPod touch, iPad може да изтеглите през iTunes, директно, чрез App Store или чрез сканиране на QR кода.

  Потребителите на операционна система Андроид могат директно да изтеглят приложението чрез сканиране на QR кода или като посетят Android Market.
 • Приложение за проследяване на пратки


Designed by FORMA design | Powered by IT Partner