понеделник, 19 март 2018 г, 15:02 ч.
Складиране – Общи Условия

Общи условия

за изпълнение на услугата Складиране

  Раздел I: Общи положения

 1. С тези Общи условия се определят правата, задълженията и отговорностите на страните при извършването и ползването на услугата "Складиране", предоставяна от Еконт Експрес ООД (за краткост EE/Kуриер).
 2. УС подписa си върху протоколите, които се попълват при приемане и предаване на стоки, клиентите приемат, че познават и са съгласни със съдържанието на тези протоколи, както и че приемат настоящите ОУ и са съгласни със съдържанието им.
 3. Страните по услугата могат да договарят и условия, различни от обявените в Tарифата, чрез сключване на индивидуален договор. Ако страните договарят условия различни от записаните в настоящите ОУ, имат сила първите, макар и вторите да не са заличени.
 4. EE осигурява възможност на потребителите на услугата в реално време да правят справки в обществената система GoogleDocs относно приета/предадена стока и дължими такси по извършване на услугата. ЕЕ предоставя достъп на Клиента само за преглед на специално подготвена справка за негова стока чрез посочен в Протокол за приемане на стока имейл.
 5. За неуговорените в тези ОУ събития и понятия Клиентите и Куриера се договарят на база добро партньорство и допълнителни споразумения.
 6. Раздел II: Описание на услугата и условия за нейното извършване

 7. Услугата Складиране включва:
 8. - приемане, съхранение и предаване на стока. Куриерът осигурява необходимите условия за правилното съхранение на стоките на Клиента, като гарантира запазването й във вида, в който е приета oт него;
  - групиране. Kуриерът oбработва стоката и подготвя като пратка (комбиниране на повече от един артикул от различни складови позиции и опаковането им заедно);
  - други услуги след предварително индивидуално договаряне с Kлиента, собственик на стоката.
  6.1 Заявка за изпълнение на услугата(ЗИУ) се подава от Клиента към Куриера:
  - на имейл: skladirane@econt.com
  - на телефон : 0 7001 7300
  6.2 Заявка за изпълнение на услугата (ЗИУ) трябва да съдържа следните данни:
  - населено място, вид на стоката, съдържание, количество и срок за складиране в офис на EE;
  - условията за съхранение на стоките на Клиента в офис на EE;
  - данни за контакт и кореспонденция;
  6.3 ЕЕ се ангажира да провери и потвърди възможност за изпълнение на услугата, в рамките на работния ден, на който е получена ЗИУ.
 9. Приемане - Куриерът извършва проверка на стоката при приемането й в офис на Еконт Експрес и оформя Протокол с опис на стоките и информация за контакт с Клиента. Клиентът има право да обяви стойност при предаването на стока за складиране в офис на Куриера, която ще бъде взета под внимание при Обезщетение по рекламации.
 10. Предаване - Куриерът изготвя Протокол за предаване на стоката и я предава съгласно инструкциите на Клиента - обратно към него или на посочено от него лице. Куриерът предлага следните възможности за предаване на складирана стока към упълномощено от Клиента лице:

 11. 8.1 Чрез Групиране - Куриерът предлага възможност да бъдат групирани няколко артикула в една пратка и предадени съгласно подадени инструкции от Клиента.
  8.2 ЕЕ се ангажира да провери и потвърди възможност за изпълнение на услугата, в рамките на работния ден, на който е получена ЗИУ.
  8.2.1 При предаване на стока без посочена сума за заплащане, Куриерът оформя Предавателен протокол.
  8.2.2 При предаване на стока с посочена сума за заплащане, Куриерът оформя Предавателен протокол, събира посочената сума от Получателя на стоката и я изплаща на Клиента.
  8.3 Доставка до упълномощено лице, посочено от Клиента:
  8.3.1 При изпращане на стока без посочена сума за заплащане, Куриерът оформя Предавателен протокол, подготвя куриерска пратка с Подател Клиента и я изпраща към посочения от Клиента Получател.
  8.3.2 При изпращане на стока с посочена сума за заплащане, Куриерът оформя Предавателен протокол, подготвя куриерска пратка с Подател Клиента с включена услуга Наложен платеж и я изпраща към Получателя. Събраните суми от услуга Наложен платеж се изплащат към Клиента.
 12. За да бъде използвана услугата Наложен платеж при предаване на стока към упълномощено лице е необходимо Клиентът да е регистриран потребител в системата на Еконт и да разполага със Споразумение за изплащане на Наложен платеж - по банков път или на адрес, различен от този на изпращане на пратката.
 13. Раздел III: Права и задължения на Клиента:

 14. С предаването на стоки за съхранение Клиентът декларира следното:

 15. - познава стоките и техните свойства и те не представляват риск за здравето на служителите и материалната база на Куриера;
  - стоките не са предмет на сделки, забранени от законодателството на страната;
  - стоките са подходящо опаковани, маркирани и подготвени за обработка от страна на Куриера;
 16. Ако Клиентът (собственик на стоката) желае да упълномощи ЕЕ за предаването/ транспортирането на стока на трето лице, това се извършва с попълване на Заявка за предаване на складирана стока(ЗПСС), която може да бъде изтеглена от страницата на Еконт Експрес. Попълнената бланка се изпраща към Куриера на имейл skladirane@econt.com Необходимо условие за коректното изпълнение на услугата са достатъчни и ясни указания, дадени от страна на Клиента, подаващ заявката.
 17. Клиентът се задължава да заплаща дължимите такси за Складиране и използваните допълнителни услуги:

 18. 12.1 Съгласно действащата тарифа на Еконт Експрес в брой:
  - при прием на стоката за складиране от Клиента - заплаща се само дължимата такса за прием на стоката;
  - при предаване на стоката към Клиента - се заплаща такса за предаване на складираната стока, такси за Складиране, групиране и други придружаващи такси, чийто общ размер не може да надвишава 10 000 лв.;
  12.2 В определени срокове, като заплащането може да става по договаряне с Куриера.

  Раздел IV: Права и задължения на Куриера:

 19. EE се задължава да съхранява приетите стоки с грижата на добър стопанин.
 20. При приемане в склад, Куриерът се задължава да провери състоянието на стоката. При констатирано видимо нарушение целостта на стоките, Куриерът информира Клиента за установените повреди. Констатираните нарушения се вписват в поле Забележки в Протокол за Приемане на стоката.
 21. Куриерът приема и предава стоката по външни белези (брой на колетите, вид и състояние на опаковката) и по документи, без да проверява и отговаря за качествата и състоянието на вложените в колетите стоки.
 22. Куриерът потвърждава подадените от Клиента ЗПСС като при необходимост уведомява Клиента за извършване на допълнителни действия за коректното и навременно изпълнение на ЗПСС. Куриерът се задължава да уведоми Клиента за обстоятелства, които могат да възпрепятстват изпълнението на ЗПСС.
 23. При прием на ЗПСС за транспортиране на чуплива стока, Куриерът се задължава да предложи Обявена стойност на стоката по време на доставката й. При отказ на Подателя да използва услуга Обявена стойност по пратката, за която съгласно процедурите на Куриера се изисква такава услуга, пратката се приема без Обявена стойност, но само при изрично изразено желание на Подателя.
 24. Обезщетения по рекламации свързани с доставка на пратки съгласно ЗПСС се изплащат съгласно ОУ за куриерски услуги на Куриера.
 25. EE се задължава да води текущо справка за останалата налична складирана стока на клиента и дължимите такси за събиране в обществената система GoogleDocs. Справката е споделена с Клиента само за преглед чрез email адрес посочен в Протокол за приемане на стоката.
 26. Раздел V: Кореспонденция.

 27. Куриерът и Клиента се задължават да се уведомяват своевременно за всички промени в адрес, имейл и телефон.
 28. За връзка със собственика на стоката се използва телефонът и имейла, попълнени в Приемо- предавателния протокол.
 29. Телефон за връзка с Куриера: 0 7001 7300
 30. Имейл за връзка с Куриера: skladirane@econt.com
 31. Раздел VI: Процедури за рекламации и обезщетения

 32. Споровете между Клиентите и Куриера се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от други компетентени органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.
 33. Рекламация към Куриера може да бъде подадена във връзка с неправилно изпълнение на услугата по телефон, email или чрез попълване на Рекламационно писмо в офис на Еконт Експрес в срок до 1 месец от настъпване на събитието. В случаите когато неточното изпълнение на услугата е установено пред Куриера и в негово присъствие, Куриерът съставя Констативен протокол, който прилага като част от процедурата по рекламационното производство. Куриерът е длъжен да започне рекламационно производство и при липса на съставен Констативен протокол.
 34. Право на рекламация има Клиента предал стока за съхранение - Куриерът носи отговорност за преки щети по стоката, не и за непреки щети (пропуснати ползи).
 35. Рекламацията е редовно предявена единствено тогава, когато има: (1) Констативен протокол, двустранно подписан от Куриер и Клиент в случаите когато е съставен такъв /само при установено неточно изпълнение на услугата пред Куриера и в негово присъствие/, (2) Рекламационно писмо /в случаите когато е съставено такова/, (3) изпратен email от Клиента или (4) получено обаждане от Клиента. Куриерът е длъжен да осигури възможност за проверка на състоянието и съдържанието на стоката от Клиента.
 36. Рекламация за липсваща или повредена част от съдържанието на складирана стока се удостоверява с Констативен протокол в момента на преглед на стоката.
 37. Обезщетението по рекламации, касаещи некоректно изпълнение на услугата Складиране, липса или повреда на стока/част от съдържанието на съхранявана стока без Обявена стойност се определя от Куриера и е в размер на до десет пъти таксата складиране заплатена за артикула от стоката, по който е настъпила щетата.
 38. Обезщетението по рекламации, касаещи некоректно изпълнение на услугата Складиране, липса или повреда на стока/част от съдържанието на съхраняваната стока с Обявена стойност се определя от Куриера и е в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от Обявената стойност на артикула от стоката, по който е настъпила щетата или Куриера се ангажира да предаде на рекламанта аналогична стока/артикул на стоката/артикула, по които е настъпила щетата.

 39. 30.1 За Обявена стойност на пратката се приема стойността, посочена в Протокола за приема на стоката, подписана от Куриера и Клиента. При остойностяването се прилага принципа – Стойността на стоката е стойността, с която би могла да се възстанови;
  30.2 За действителна стойност на нанесената щета се приема тази, с която би могло да се възстанови стоката във вида, в който е приета за съхранение. При различия във възможните стойности за възстановяване се приема най-ниската.
 40. Куриерът е длъжен, след представяне на нужните документи, описани в т.27 /ако са съставени такива/, в срок от 14 работни дни да уведоми рекламанта за резултата по рекламацията.
 41. При настъпване на рекламационно събитие по стока с Обявена стойност, за която се установи, че заявените от Собственика данни, записани в протокола за прием на стоката на Куриера са неверни, «Еконт Експрес ООД» си запазва правото да не изплаща пълния размер на Обявената стойност.
 42. При изплатено обезщетение от Куриера, равно на стойността на стоката, по рекламация на Клиента, Куриерът става собственик на рекламираната стока. Клиентът се задължава да я предаде на Куриера преди изплащане на обезщетението, описано в двустранното Споразумение.
 43. Срокът на изплащане на обезщетения от страна на Куриера е три работни дни от датата на подписаното двустранно Споразумение между Куриера и Клиента за размера на приетия от Куриера иск. Споразумението се изпраща до Клиента от Куриера ведно с Уведомителното писмо за приключване на рекламацията.
 44. Рекламация към Куриера относно доставката на стоката като куриерска пратка може да бъде подадена от Заявителя или Получателя(след предаване на пратката) при условията и сроковете предвидени в Общите условия за извършване на куриерски услуги от Еконт Експрес ООД.


Управител: ПодписНиколай Събев

 • Такса гориво и пътни условия за България, Румъния и Гърция
  Месец Март
  Такса 0%
  Такса гориво и пътни условия се обявява от Еконт на 1-во число всеки месец, в зависимост от пътните условия, инфраструктурата и цените на горивата в България.
 • Брояч на клиентите на Еконт
  Kлиенти на Еконт 4008606
  Нови клиенти за март 139493
  Брояч на потребителите в е-Еcont
  Активни в последния месец 18536
  Брояч на интернет търговци, обслужвани от Еконт
 • Изтегли своя iEcont
  Приложението за Вашия iPhone, iPod touch, iPad може да изтеглите през iTunes, директно, чрез App Store или чрез сканиране на QR кода.

  Потребителите на операционна система Андроид могат директно да изтеглят приложението чрез сканиране на QR кода или като посетят Android Market.
 • Приложение за проследяване на пратки


Designed by FORMA design | Powered by IT Partner