Вие сте тук: Начало Докъде ще доставяте

Данни за пратката

Въведение

Данните за пратка представляват обобщена информация, която е необходима, за да извършим доставката:

 • Типа пратка
 • Описание
 • Тегло
 • И др.

 

Важно: Системата трябва да разпознае и идентифицира типа пратка, с който изпращате дадената поръчка, за да го подаде като заявка за генериране на документ за изпращане (товарителница) и/или заявка за куриер.

 

Важно: В различните видове интеграции се подават различни данни под формата за данни за пратка. Например, в XML интеграцията данните за пратка са отделени в собствена секция, докато при SOAP/JSON интеграция те са отделни елементи от метода createLabel.

 

Какво получава търговецът с интеграцията

Възможността да генерира автоматично коректна товарителница с пълни данни.

 

Как да използвате тази функционалност

 

1. Достави с Еконт

За да се генерира правилна информация за пратка, следва системата ви да подава коректна информация към модула Достави с Еконт. За повече информация, вижте секцията Внедряване на Достави с Еконт.

 

2. Интеграция с XML

Информацията се подава в секция информация за товарителница (<shipment>). Заявката има следните елементи:

 • loading_num – поле по избор за номер на пратка
 • envelope_num – номер на използваната опаковка
 • shipment_type – тип на пратката. Възможни стойности за куриерски пратки:
  • PACK – колет
  • DOCUMENT – документи
  • PALLET – палет
  • CARGO – карго експрес
  • DOCUMENTPALLET палет + документи
  • За пощенски пратки:
   • SMALL_ENVELOPE – малко писмо
   • BIG_ENVELOPE – голямо писмо
   • POST_PACK – колет
   • PRESS – печатни произведения
   • ADV – пряка пощенска реклама
  • SECOGRAM – секограма
  • MONEY_TRANSFER – Пощенски паричен превод

   Важно: Ако подавате Пощенска пратка към системата, трябва да добавите и параметъра size_under_60cm със стойност 1 към заявката си.


 • description – описание на пратката. Препоръчваме описанието да се генерира от имената на артикулите, които ще бъдат доставяни с дадената пратка, за да може да автоматизирате максимално процеса.
 • pack_count – брой пакети (части) в пратката
 • weight – тегло на пратката – като, ако в пратката има повече от един пакет, трябва да подавате към системата сбор с теглото на всички части от пратката
 • tariff_sub_code – откъде докъде доставяме пратката (според настройките на магазина и избора на клиентите, вижте повече в Доставка на пратка. Възможните варианти са:
  • DOOR_DOOR – от адрес на търговеца до адрес на клиента OFFICE_DOOR – от офис на Еконт или Еконтомат до адрес на клиента на магазина
  • OFFICE_DOOR – от офис на Еконт или Еконтомат до адрес на клиента на магазина
  • DOOR_OFFICE – от адрес на търговеца до офис на Еконт или Еконтомат
  • OFFICE_OFFICE – от офис на Еконт или Еконтомат до офис на Еконт или Еконтомат
  • за парични преводи по банков път: DOOR_BANK, OFFICE_BANK;

   Важно: Ако електронният магазин доставя от и до Еконтомат ще трябва да се съобразите със спецификите на услугата, например, при получаване на Еконтомат не можете да се възползвате от услуги като Преглед, Преглед и тест, Преглед, тест и избор. За да изключите Еконтомати от списъците с офиси, до които магазинът предлага доставка за клиентите си, трябва да скриете офисите, в които параметърът is_machine е със стойност 1

 • pay_after_accept – разрешава се преглед на пратката преди събиране на Наложения платеж. Възможни стойности: 1 – разрешавам; 0 – не разрешавам (по подразбиране). Виж Преглед
 • invoice_before_pay_CD – пратката да се прегледа от получателя и да плати Наложения платеж само ако приеме стоката. Възможни стойности: 1 – разрешавам; 0 – не разрешавам (по подразбиране)
 • pay_after_test - пратката да се прегледа и тества от получателя, и да плати Наложения платеж само ако приеме стоката. Възможни стойности: 1 – разрешавам; 0 – не разрешавам (по подразбиране). Виж Преглед, тест и избор.
 • send_date – дата на изпращане на пратката – по подразбиране текущата. Ако търговецът иска да предлага отложена доставка на клиентите на магазина, можете да го направите, като позволите на клиентите да изберат дата на доставка за пратката си различна от най-близката до днешния ден. Например, ако клиентът на магазина поиска стоката му да бъде доставена след 2 дни и в населеното място, до което търговецът изпраща има офис, то следва да зададете дата на изпращане следващ ден. Така ще можете да генерирате коректно товарителница и заявка за куриер за пратката, която ще бъде взета от магазина на следващия ден и ще пристигне при клиента 1 ден след това, или след 2 дни общо.
 • delivery_day – Дата за доставка на пратката - възможните стойности са:
  • work_day – първият работен ден
  • half_day – първият работен ден или ден с дежурства
  • или някоя датите, върнати от запитване „информация кои са дните за разнос по дадена дата”.
   По подразбиране се взима първата възможна дата за доставка
 • size_under_60cm – 1 или 0 - дали пратката е с размери под 60 см (по подразбиране е 1)
 • order_num – номер на поръчка
 • keep_upright – маркер “Нагоре&rdquo

Примерна XML заявка:

 

<shipment>
<envelope_num></envelope_num>
<shipment_type></shipment_type>
<description></description>
<pack_count></pack_count>
<weight></weight>
<tariff_code></tariff_code>
<tariff_sub_code></tariff_sub_code>
<invoice_before_pay_CD></invoice_before_pay_CD>
<pay_after_accept></pay_after_accept>
<pay_after_test></pay_after_test>
<send_date></send_date>
<delivery_day></delivery_day>
<size_under_60cm></size_under_60cm>
<order_num></order_num>
<keep_upright></keep_upright>
</shipment>

 

 

3. Интеграция със SOAP/JSON

Информацията за пратка е част от класа ShippingLabel. В него, освен адреса на доставка, задавате и данни за типа пратка, описание на пратка, тегло, размери, дата на изпращане, и др. Елементите от данните за пратка, които може да изпратите посредством тази заявка, са:

Стойност Описание
envelopeNumbers Брой пликове
packCount Брой части на пратката
shipmentType Тип на пратката (виж Типове пратки, с които искате да доставяме поръчките)
weight Общо тегло на пратката
sizeUnder60cm Предоставя информация дали и трите дименсии (ширина, височина и дължина) на пратката са под 60 см. Стойността на параметъра трябва да бъде „1“, ако искате да изпращате Пощенска пратка като тип (shipmentType)
shipmentDimensionsL Дължина на пратката
shipmentDimensionsW Ширина на пратката
shipmentDimensionsH Височина на пратката
shipmentDescription Описание на пратката
orderNumber Номер на поръчката
sendDate Дата на изпращане на поръчката
holidayDeliveryDay Кога да бъде доставена пратката – т.е. да бъде ли доставена в следващия възможен ден, дори и да е празник (индикирате със стойност на параметъра halfday), в следващя нормален работен ден (workday) или на специфична дата
keepUpright Показва дали пратката трябва да бъде държана изправена
payAfterAccept Показва дали пратката е с опция Преглед (виж Преглед)
payAfterTest Показва дали пратката е с опция Преглед и тест (виж Преглед и тест)
packingListType Дава информация на системата какъв тип е описанието на съдържанието на пратката (file – отделен файл, digital - дигитален, loading – в товарителница)
packingList В случай, че описанието на съдържанието на пратката е digital, следва да подадете клас PackingListElement към заявката, в който да опишете всяка отделна част на самата пратка (виж Преглед, тест и избор)
partialDelivery Показва дали да бъде позволена частична доставка – т.е. дали ще сте използвали услугата Преглед, тест и избор (виж Преглед, тест и избор)

За пълна информация за съдържанието на метода, вижте Създаване на документ за изпращане

Примерна JSON заявка за информация за пратка:

{
"packCount":1,
"shipmentType":"PACK",
"weight":5,
"shipmentDescription":"обувки"
}

 

4. Интеграция с модул за платформа за електронна търговия

Подаването на информация за пратка е заложено в самите модули. Логиката е дефинирана от нас, за да може да подавате пълна информация и да генерирате коректни товарителници.

Следващи стъпки

За да са възможно най-доволни клиентите на магазина, които заплащат пратката, можете да им покажете цената за доставка на пратката, която ще трябва да платят, изчислена в реално време. Тази цена ще бъде изчислена на база конфигурацията, избрана от тях, и според възможностите, зададени от магазина.